EDUKACJA dla przyszłości.

Nr Umowy FEWM.06.05-IZ.00-0205/23-00  z dnia 14.1.2023r.

O projekcie

Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej  na realizację projektu pt. Edukacja dla przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego.

Nr Umowy FEWM.06.05-IZ.00-0205/23-00  z dnia 14.1.2023r.

Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie.

Działania projektowe

Zadania/działania, które będą realizowane w projekcie:

Działania merytoryczne poza BUR

  • Zapewnienie wsparcia dodatkowego, polegającego m.in. na zbudowaniu motywacji do rozwoju umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji, analizy potrzeb rozwojowych, wybór odpowiednich Usług Rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, które mają na celu stworzenie ścieżki kariery, planu działań wdrożeniowych w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności pracowniczych.
  • Monitoring realizacji Usług Rozwojowych wraz z prawidłowym ich rozliczeniem w systemie Bazy Usług Rozwojowych.

Działania merytoryczne w BUR

  • Usługi szkoleniowe (szkolenie, egzamin, studia podyplomowe, usługi o charakterze zawodowym) oraz usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching), które nie stanowią wsparcia dodatkowego.

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt jest skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kryterium dostępu do projektu jest miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoby w trudnej sytuacji, takie jak osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnością  oraz mieszkańcy powiatów pogranicznych będą stanowiły minimum 20% grupy docelowej.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności lub podniesienie kwalifikacji 1280 osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego, spośród 1600 Uczestników Projektu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem. Cel zostanie zrealizowany poprzez: wsparcie dodatkowe, dofinansowanie usług szkoleniowych  oraz potwierdzenie umiejętności zdobytych poza formalnie w Bazie Usług Rozwojowych w okresie 01.01.2024 r. – 30.04.2026 r.

Rezultaty projektu

Dostosowanie kwalifikacji dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do wymagań gospodarki i rynku pracy, wraz z aktywizacją tych osób w obszarze uczenia się przez całe życie, a także wspieranie ich samorealizacji i rozwoju osobistego.

Finansowanie projektu

Wartość projektu: 10 243 200, 00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 706 720,00 zł

Projekt  jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Aktualności

Aktualności